REGULAMIN WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU

 

R E G U L A M I N

 WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO I SPORTOWEGO W OŚRODKU WCZASOWYM POSEJDON W PASYMIU

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO I SPORTOWEGO RÓWNOZNACZNE JEST Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEGO REGULAMINU

 1.  Wypożyczalnia sprzętu pływającego i sportowego znajduje się na terenie Ośrodka Wczasowego  Posejdon w Pasymiu.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług wypożyczalni.
 3. Wypożyczalnia sprzętu czynna jest codziennie w godzinach 10.00-20.00 przy czym zastrzega się, że z uwagi na porę  roku bądź warunki atmosferyczne godziny otwarcia wypożyczalni mogą ulegać zmianie.
 4. Sprzęt pływający i sportowy wypożycza się osobom pełnoletnim za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 5. Osoby nieletnie mogą korzystać z wypożyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie  i ewentualne szkody.
 6. Osoby korzystające z sprzętu pływającego powinny być wyposażone w kapoki lub kamizelki asekuracyjne (lub ratunkowe).
 7. Sprzętu pływającego i sportowego nie wypożycza się osobom, których stan wskazuje, że znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji działających w podobny sposób.
 8. Użytkownikom sprzętu pływającego zabrania się:
  • kąpieli podczas pływania (w tym skoków ze sprzętu do wody);
  • wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych;
  • odstępowania sprzętu pływającego osobom trzecim;
  • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
  • picia alkoholu i przyjmowania środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą;
  • wykorzystywania sprzętu pływającego i sportowego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. W czasie korzystania ze sprzętu pływającego, szczególnie w razie wystąpienia złych warunków atmosferycznych, należy  bezwzględnie stosować się do poleceń służb ratunkowych  i pracowników obsługi wypożyczalni.
 10. Sprzęt sportowy może być wykorzystany wyłącznie na powierzchniach  przeznaczonych i przystosowanych do użytkowania dla danego rodzaju sprzętu.
 11. Wypożyczany sprzęt jest kompletny, sprawny technicznie i przygotowany do sprawnego użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania sprzętu, zna zasady korzystania z sprzętu  i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 13. Sprzęt pływający może być wykorzystywany wyłącznie w granicach jeziora Kalwa.
 14. Wypożyczający sprzęt ponosi odpowiedzialność z tytułów wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania ze sprzętu.
 15. Z chwilą wydania sprzętu wypożyczającemu, przejmuje on odpowiedzialność za jego stan techniczny oraz za szkody na osobie  i mieniu osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z sprzętu.
 16. Osoba wynajmująca sprzęt pływający i sportowy ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne uszkodzenia oraz braki w wyposażeniu sprzętu.
 17. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać zapisy niniejszego regulaminu.
 18. Wypożyczanie sprzętu jest płatne wg obowiązującego cennika.
 19. Wypożyczony sprzęt należy zdać w dniu wypożyczenia do godziny zamknięcia wypożyczalni, za przekroczenie czasu wynajmu  (po godzinie zamknięcia) zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 3-krotnej opłaty za pełną godzinę.
 20. Nie przestrzeganie postanowień regulaminu może stanowić podstawę do roszczeń przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.
 21. OW Posejdon zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

 

Ośrodek Wczasowy Posejdon

ul.Polna 82

12-130 Pasym

Tadeusz Michalski
0 601 894 648
tel. (089)621 29 55
fax. (089)527 54 07

 mail  olawit1@wp.pl
www.posejdonpasym.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *